Cách viết mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2018 mới nhất

Cách viết mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2018 mới nhất

Mẫ bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2018 hay nhất mà chúng tôi chia sẻ dưới đây dành cho các cá nhân tổ chức trong nước xét duyệt đánh giá hạnh kiểm các đảng viên hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ đề ra. Cùng big tham khảo bản kiểm điểm đảng viên sau đây nhé.

Mục lục

  • 0.1 Mẫu cách viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018
  • 0.2 Nội dung viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018
  • 0.3 Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
 • 1 Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu cách viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018

Hôm nay www.hi5.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018

Cách viết mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2018 mới nhất

Nội dung viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

I. Yêu cầu Đảng viên
1. Làm bản kiểm điểm cá nhân theo đúng mẫu mới.
2. Đánh máy – (Đảng viên làm bản kiểm điểm không sao chép của nhau).
3. Nộp 2 bản và nhận xét đảng viên nơi cư trú.
II. Hướng dẫn xếp loại: Viết bản kiểm điểm
Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau.
1. Xếp loại chất lượng Đảng viên
 Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
 Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức (gồm 4 mức) đối với chi bộ cơ quan và các chi bộ trường học.
 Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
 Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
 Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
 Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
3. Viết bản kiểm điểm theo hướng dẫn sau.
Đối với Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.
a, Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.
b, Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa các nhân, lối sống thực dụng, nối không đi đôi với làm; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
c, Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành, chức trách và nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.
d, Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

ĐẢNG BỘ: XÃ HOÀNG ĐAN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: Trường THCS

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Cách viết mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2018 mới nhấtNĂM 2017

 

Họ và tên           :  Trần Tiến Hùng               Ngày sinh 20/9/2017

Chức vụ Đảng   : Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên

Đơn vị công tác : Trường THCS Hoàng Đan

Chi bộ                : Trường THCS

I. Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị

Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan nơi công tác và nơi cư trú. Thường xuyên gương mẫu đi đầu và vận động cán bộ, người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bản thân có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, hòa nhã với mọi người, luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng, nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Trong công tác tôi luôn thực hiện nghiêm túc mọi quy định, quy chế của ngành, các cấp và Chi bộ đề ra; tham gia đầy đủ các hoạt động của đại phương. Bản thân tôi luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, vận động quần chúng, đồng nghiệp cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Chi bộ, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức cấp trên, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo quy định.

4. Về tổ chức kỷ luật.

– Chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật và Nhà nước; Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước tham gia đầy đủ các đợt ủng hộ hàng năm. Luôn đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỉ luật; chấp hành tốt các qui định của cơ quan và nơi cư trú.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– Thời gian dành cho các hoạt động tập  thể chưa nhiều.

 Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

– Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

– Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

– Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

1. Phân loại chất lượng đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Phân loại chất lượng cán bộ công chức: Khá

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, www.hi5.vn đã giới thiệu tới các bạn cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018, chắc rằng nó có thể giúp bạn thuyết phục được cấp trên của mình trong việc giải quyết những vấn đề trong nội bộ công việc của mình rồi.

Những Câu Nói Hay –

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất 2018

 • Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 hay mẫu mới nhất 2018

 • Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhật mẫu mới nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay theo form chuẩn mới nhất năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất năm 2018

 • Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2018

 • Cách viết Mẫu bản kiểm điểm cho học sinh hay nhất năm 2018

 • Đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh – Letter of Resignation hay nhất năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cuối năm mới nhất năm 2018

 • Mẫu CV đơn xin việc ngành kỹ thuật ứng dụng mới nhất năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất 2018

 • Mẫu CV đơn xin việc kế toán hay cho người đã có kinh nghiệm mới nhất năm 2018

 • Tải mẫu CV đơn xin việc bằng tiếng Anh mới hay nhất năm 2018

Related Posts

Những câu nói hay về tình yêu buồn – Status tình yêu ngắn gọn hay nhất cho đôi lứa trên Fb 2018

Những câu nói hay về tình yêu buồn – Status tình yêu ngắn gọn hay nhất cho đôi lứa trên Fb 2018 Tổng hợp Những câu nói hay về tình…

Read more

99+ Những stt tình yêu hay nhất – câu caption hay dành cho người đang và sẽ yêu bạn cần nhớ

99+ Những stt tình yêu hay nhất – câu caption hay dành cho người đang và sẽ yêu bạn cần nhớ Những stt tình yêu hay nhất – những câu…

Read more

Những câu nói hài hước bá đạo nhất – Stt vui hài hước về tình yêu và cuộc sống

Những câu nói hài hước bá đạo nhất – Stt vui hài hước về tình yêu và cuộc sống Những câu nói hài hước bá đạo nhất – Stt vui…

Read more

Sưu tập 501 Status thất tình hay nhất nói về thất bại trong tình yêu

Sưu tập 501 Status thất tình hay nhất nói về thất bại trong tình yêu Thất tình – chỉ 2 chữ thôi cũng đã đủ nói lên tất cả. Trong…

Read more

Tuyển tập những bài thơ tình hay và lãng mạn nhất trên thế giới tặng người yêu

Tuyển tập những bài thơ tình hay và lãng mạn nhất trên thế giới tặng người yêu Tuyển tập những bài thơ tình hay và lãng mạn nhất trên thế…

Read more

Tổng hợp 999+ câu chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào nhất dành tặng cho người yêu

Tổng hợp 999+ câu chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào nhất dành tặng cho người yêu Những câu chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào nhất dành tặng cho…

Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *